រដ្ឋាភិបាល​​នឹង​​​ផ្ដល់​ជំនួយ​​​​ថវិកា​​​​១៣​ឆ្នាំ​​ដល់​ប្អូនស្រី​​របស់​ស្ត្រី​រក​ស៊ី​​ផ​្លូវ​ភេទ​​​​ដែល​លង់ទឹក​ស្លាប់​​​