រដ្ឋ​​​មន្ត្រី​​​ក្រសួង​​​ធម្មការត្រូវ​​​បាន​​​គណៈកម្មការនៃ​​​រដ្ឋសភា​​​​ហៅ​​​ទៅ​​​បំភ្លឺ​​​