យុទ្ធនាការ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទពណ៌​ខ្មៅ​​ចាប់​ផ្ដើមឡើង​វិញ ខណៈ​​មន្ត្រី​​សមាគម​​​អាដហុក​​​ជាប់​ពន្ធនាគារ​នៅ​ឡើយ​