​​​រាជរដ្ឋាភិបាល​​​កំណត់​​​តំបន់​​​​​​​​​​​​ដែន​​​ជម្រក​​​​​​​​​សត្វ​​​ព្រៃ​​​​​​​​​​ការពារ​​​​​​ចំនួន​​​ពីរ​​​​​​​​ជា​​​លើកដំបូង​​​​របស់​​​ខ្លួន​​​