គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ទទួល​បុគ្គលិក​សិទ្ធិមនុស្ស​ជា​បេក្ខជន​របស់​ខ្លួន