លិខិត​​​បែក​​​ធ្លាយ​​​បង្ហាញ​​​ថា បក្ស​​​ប្រជាជន​​​ព្យាយាម​​​បំបែកបំបាក់​​​បក្ស​​​សង្គ្រោះជា​​​តិ