អ្នក​ចូល​នៅ​ក្នុង​បុរី​កីឡា​មាន​ពេល​មួយ​ខែ​ដើម្បី​ចេញ​ពី​អគារ