ក្តី​​​បារម្ភ​​​ក្នុង​​​សង្គម៖ បណ្តាញ​​​ទំនាក់​​​​​​ទំនង​​​សង្គម​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​ល្បី​​​ឆាប់ ហើយ​​​ក៏​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​អាម៉ាស់​​​ជា​​​សាធារណៈ​​​ដែរ​​​