នគរបាល​​​ស៊ើប​​​អង្កេត​​​ការ​​​ហ៊ែកចូល​​​​​​គេហទំព័រ​​​នៃ​​​បញ្ជី​​​បោះ​​​ឆ្នោត