មន្ត្រី​​​សិទ្ធិមនុស្ស​​ស្ទាក់​​​​​​ស្ទើរ​​​ក្នុងការទៅ​​​ចូលរួម​​​ជាមួយ​​​គណបក្ស​​​ប្រជាជន​​​