ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ អាច​ប្រឈមនឹង​ពាក្យ​​បណ្ដឹង​តាម​​​​ផ្លូវ​ច្បាប់​ទាក់ទិន​​​ការ​នាំ​​​ចូល​​​​​​​​​ខ្សាច់​​ពី​កម្ពុជា​