ពីរ​​​ខែ​​​កន្លង​​​ផុត ​មិន​​​ទាន់​​​មាន​ការ​​​បង្ក្រាប​​​សីុម​​​កាត​​​លក់​តាម​​​ផ្លូវ​​​​​