រដ្ឋាភិបាល​​​ស្នើ​​ឱ្យ​​​សាង​​​សង់​​​​​​មណ្ឌល​​​បន្សាប​​​គ្រឿង​​​ញៀន​​​ថ្មី​​​ៗ​​​​​​បន្ថែម​​​ទៀត​​​នៅទូទាំង​​​ប្រទេស​​​