ការ​ស្លាប់​និង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ធ្លាក់​ចុះ ឯ​ការ​ពិន័យ​បាន​លើស​៥​លាន​ដុល្លារ