រដ្ឋាភិបាល​​ស្នើ​ឱ្យ​​​​សហភាព​អឺរ៉ុប​វាយតម្លៃ​​​ ”​ត្រឹម​ត្រូវ​” អំពីកម្ពុជា