បណ្ឌិត​កម្ពុជា​​មួយ​រូប​​ក្លាយ​ជា “អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ភាសា​សំស្ក្រឹត​” ដំបូង​​​គេ​បង្អស់​នៅ​​ក្នុង​ប្រទេស​