សមយុទ្ធ​​​បញ្ជាក់​​​ពី​​​​​​ចំណង​​​យោធា​​​ចិន​​​ដ៏​​​ស៊ី​​​ជម្រៅ​​​បំផុត​​​ក្នុង​​​រយៈពេល​​​ប៉ុន្មាន​​​ទសវត្សរ៍​​​នេះ