​​​ផែន​​​​​​ការ​​​​​​​​​បង្ក្រាប​​​​​​​​​​​ការ​​​​​​ប្រើ​​​ប្រាស់ ​និង​​​​​​​​​ជួញ​​​​​​ដូរ​​​គ្រឿង​​​ញៀន​​​​​​​​​​​​​​​កៀរ​​​​គរ​​​​​​​​​​​​ការ​​​​​​​​​​​​​​​សហ​​​ការ​​​​​​​ពី​​​ស្ថាប័ន​​​​​​រដ្ឋាភិបាល