រឿងរ៉ាវជូរចត់អំពី​​​ការ​​​បណ្តេញ​​​ចេញ​​​ពី​​​លំនៅ​​​ដ្ឋាន និង​​​ការ​​​អភិវឌ្ឍ​​​លាត​​​ត្រដាង​​​ឲ្យ​​​ឃើញ​​​ក្នុង​​​ការ​​​សិក្សា