នាយក​​​រដ្ឋ​​​មន្ត្រី​​​យល់​​​ព្រម​​​ឲ្យ​​​សភា​​​កោះ​​​ហៅ​​​​​​រដ្ឋ​​​មន្ត្រី​​​ក្រសួង​​​រ៉ែ និង​​​ថាមពល​​​ និង​​​រដ្ឋ​​​មន្ត្រី​​​​​​​​សុខាភិបាល​​​មកឆ្លើយ​​​​​​បំភ្លឺ