យុវជន​​​​​​​​​​​​ងាក​​​មក​​​ផលិត​ភាពយន្ត​​​​​​​ដើម្បី​ប្រឆាំង​ការ​បៀតបៀន​ផ្លូវ​ភេទ​