ក្រសួង​បន្ទោស ‘ការ​អនុវត្ត​គ្មាន​ប្រសិទ្ធភាព’ ទាក់ទិន​នឹង​ប្រាក់​ខ្សាច់​បាត់​ជាង​៤០០​លាន​ដុល្លារ