​​មគ្គុទ្ទេសក៍​​​​​​បញ្ចេញ​​​សូរ​​​​​​​​​​​​​​​ភាសា​​​ខ្មែរបង្កើត ​​​ក្រោយ​​​​​​​​​​​​​​​​ស្តាប់​​​មួយ​​​ទស​​​វត្សរ៍​​​​​​