អ្នក​​​ធ្វើ​​​ការនៅ​​​លើ​​​នាវា​​​រៀប​​​រាប់​​​ពី​​​​​​ស្ថានភាព​រស់នៅ​រយៈ​៤​​​ឆ្នាំ​​ក្រោម​​​​​​ការ​​​​ឃុំ​​​ឃាំង​​របស់​​​ក្រុម​​​​​​​ចោរ​​​សមុទ្រ​​​