ចោរ​​​សមុទ្រ​​​សូម៉ាលី​​​ដោះ​​​លែង​​​ចំណាប់​​​ខ្លាំង​​​ខ្មែរ​​​បួន​​​នាក់​​​