តម្លៃ​ស្រូវ​ឡើងថ្លៃ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ដល់​តម្លៃ​ធម្មតា