លោក គ្រីស្យង់ ដេ ប៉ាលីយ៉ែរ ស្ថាបនិក​អង្គការ​កុមារ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល ស្លាប់​ក្នុង​វ័យ​៨២​ឆ្នាំ