ភាព​ដែល​អាច​រស់​បាន​​នៅ​​​ក្នុង​​រាជធានី​​ភ្នំពេញ​​នៅ​​អន់ថយ​​នៅ​ឡើយ​