លោក ហោ ណាំហុង​​​ថា ប្រាក់​​​ចិន​​​សំខាន់​​​​​​សម្រាប់​​​ការ​​​អភិវឌ្ឍ