សវនាការ​​ជំនុំជម្រះ​​ទោស​សកម្ម​​ជន​​អង្គការ​មាតាធម្ម​ជាតិ​​ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ​នៅ​​ក្នុង​ខេត្ត​កោះកុង​