ទិន្នន័យ​​​គយ​​​បញ្ជាក់​​​ថា មាន​ការ​​​នាំ​​​ឈើ​​​ចេញ​​​​​​ក្នុង​​​ពេល​​​មាន​​​បម្រាម​​​