រ៉ឺម៉ក​​​ម៉ូតូ​​​កង់​​​បីចេញមកជួបជុំតាមផ្លូវ​សម្រាប់​មោទនភាព​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទដូចគ្នា​​​​​​​