​​​សង្គម​​​ស៊ីវិល​​​ស្នើ​​​ឲ្យលោក​​​ ហ៊ុន សែន បញ្ឈប់​​​ និង​​​បដិសេធ​​​លើ​​​​​​ការ​​​លើក​​​ឡើង​​​​​​អំពី​​​អីុត្លែរ​​​