នគរ​បាល​​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ Router និង​ឯកសារ​របស់​បណ្ដា​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវា​ទូរស័ព្ទ និង​អុីនធើណិត​